אוניברסיטה ווירטואלית – לקוראי השעורים על פילוסופית השפה

                           לקוראי  השעורים  על  פילוסופית השפה

     הכוונה בשעורים אלו היא לפשט את פילוסופית השפה שלאדם רתיעה ממנה, בגלל היותה רפאית, נעלמת. עובדה שבשנת 1866 Societe de Linguistique de Paris, אסרה פרסום מחקרים בנושא השפה, בשנת 1872 האגודה הפילולוגית האנגלית החזיקה אחריה, ואף היא אסרה מחקר בתחום השפה. עובדה זו לא צריכה להתמיה אותנו, כיוון שהעברים, היהודים, אחרי חורבן בית ראשון יחד עם הנבואה השתיקו, השכיחו, את פילוסופית השפה, מקור תרבותם, התרכזו ב'הלכה', בפולחן בבית המקדש.

    יהודים אפילו אלו ששמרו על ה'הלכה', שכחו שלהם פילוסופיה חשובה ביותר, הלכו לרעות בשדות זרים. אבל דוקא אלו שהתנגדו לתרבות התנ"כית הבינו שהיא מבוססת על פילוסופיה לשונית, הם ניסו לנטרל אותה. לאלו שייכים השליח פאולוס, השליח יוחנן, יותר מאוחר אנו מוצאים בין מנטרלי פילוסופיה זו את גיתה, בדרמה 'פאוסט', אפילו מרכס הבין שיהדות היא 'ניכור',  ז.א. מבוססת על עיקרון ההבדלה שבמשל 'עץ הדעת', ניכור או הבדלה שמאפשרים את השפה.

     למרות ההתנגדות לשפה, הדת הנוצרית, הדת האיסלאמית נאבקים עם היורשים החוקיים של פילוסופיה זו, היהודים, רוצים לתפוס את מקומם, רוצים לקבל לגיטימיות ממחשבת התנ"ך. באינטואיציה מבינים שלמחברי פילוסופית השפה התנ"כית, התגלתה האמת הקיומית.

      ההתנגדות לשפה נובעת מרצונו של האדם להיות אורגני, משהו יותר מוחשי, לא לשוני רפאי. האדם רוצה להיות 'שורשי', לא פרי ה'מח הקוסם', העושה אותו אנושי. משום מה האדם לא יוצא נגד מפעליו האחרים של ה'מח הקוסם', ראיה ושמיעה, יכולות משותפות לו ולברויים אחרים על כדור הארץ.  יכולת השפה ש'המח הקוסם' מאפשר לאדם, מבוסס על אותו עיקרון, קליטת יסודות ביקום וטרנספורמציה שלהם לצרכי הברויים. השפה היא רכש מאוחר יותר, רכש אבולוציוני, תוצר האונות הקדמיות שנוספו למח בשלב מאוחר יותר. בדומה לקליטת הפוטונים על-ידי המח והפיכתם לראיה, קליטת גלי הקול, הפיכתם לשמיעה, האונות הקדמיות מחוברות לאינפורמציה היקומית, והמח הקוסם, עושה לה טרנספורמציה לשפה האנושית.

      יוצאי מצרים שיצרו את המשלים הפילוסופיים של התנ"ך, היותם רב-תרבותיים, באינטואיציה גילו את סוד הבריאה, שהיא פרי שפה. יוצאי מצרים עדיין לא ידעו על אבר המח, שלא היה ידוע לאנושות עד המאה השניה של הספירה. למרות אי ידיעתם זו, הם באינטואיציה הבינו שהשפה או 'דעת', מקורה חיצונית, היא לא איממננטית באדם.

       כאן אנו מגיעים לנטיה האנושית לאורגניות, הפיכת השפה לאורגנית, דובר זרם זה הוא נעם חומסקי הרואה את השפה תוצר גן לשוני אורגני איממננטי. מאחר שהאדם נוטה להיות אורגני, תורתו השתלטה על כל התחום הזה.

      מסקנותיי על פילוסופית השפה מעוגנים בממצאים האינטואיטיביים של התנ"ך, בתוספת ממצאים של המדע החדש. הממצאים האינטואיטיביים של התנ"ך בתוספת הממצאים המדעיים החדשים  מאפשרים להסביר שהשפה היא לא גן לשוני, כפי שסבור חומסקי, אלא פרי 'המח הקוסם', המקושר לאינפורמציה המקומית. המח בכללו, בייחוד המח האנושי המפותח יותר ממוחות החיות, הוא מעבדה, הקולט יסודות ביקום ועושה להם טרנספורמציה לצרכי הגוף. כך המח הקוסם הזה עושה גם טרנספורמציה לאינפורמציה שהוא קולט על-ידי האונות הקדמיות, והופך אותה לשפה.

      אני מנסה להפיץ את מסקנותיי אלו בארבעת הספרים האחרונים שלי, בשם:'קוסמולוגיה ושפה', 'בראשית היה הדבר – האומנם', 'האדם בורא עולמו', וספרי שהופיע לפני כמה חודשים בשם : 'התנ"ך כמשל'. מאחר שיש את הרתיעה הזו הכלל אנושית מפני עיסוק בשפה, ספרי לא זכו ולא זוכים לסקירה הולמת, בהבדל להתייחסות שזכו ספרי שכתבתי על האידיאולוגיה הגרמנית שהובילה לרייך השלישי, וספרים אחרים שלי.

     ללא סיוע מקוראים שלי, מאנשים המעונינים בנושא זה, לא אצליח להתגבר על הנטייה הארכיטיפים של האדם, רצונו להיות אורגני, רתיעתו להבין את הכלי השפה ההופך אותו לאנושי. בייחוד חשוב לעם ישראל להיות מודע לכך שבסיס מחשבת התנ"ך מבוססת על המשלים הפילוסופיים, משלים המכילים את פילוסופית השפה. ה'ההלכה' לא מספיקה ליצירת תרבות של עם, היא חייבת להיות מגובה בפילוסופיה, במקרה זה, פילוסופית השפה. עם המתכחש למקורו, פילוסופית השפה, וניזון משאריות של פילוסופיות קוטביות, לא זוכה לזהות עצמאית, נשאר נספח בזוי.

    הרצון של האדם להיות אורגני, מצביע על בריחה שלו מאחריות מוסרית, לכן פילוסופית השפה חשובה לכלל האנושות, חשובה למען ידע האדם שהוא 'בורא את עולמו האנושי', והוא אחראי לתיחזוקו של העולם האנושי הלשוני זה, שהוא שומר אחיו.

     אשמח אם ימצאו בין קוראי השעורים הנ"ל, המעונינים לסייע לי בהבאת דיסציפלינה חדשה, ישנה, זו לפני קהל רחב יותר. הדאר האלקטרוני שלי:rivka.schechter@gmail.com או טל' 02-6792287 .   

                                                                                

                                                                                               רבקה שכטר

                                                                        

                           לקוראי  השעורים  על  פילוסופית השפה

     הכוונה בשעורים אלו היא לפשט את פילוסופית השפה שלאדם רתיעה ממנה, בגלל היותה רפאית, נעלמת. עובדה שבשנת 1866 Societe de Linguistique de Paris, אסרה פרסום מחקרים בנושא השפה, בשנת 1872 האגודה הפילולוגית האנגלית החזיקה אחריה, ואף היא אסרה מחקר בתחום השפה. עובדה זו לא צריכה להתמיה אותנו, כיוון שהעברים, היהודים, אחרי חורבן בית ראשון יחד עם הנבואה השתיקו, השכיחו, את פילוסופית השפה, מקור תרבותם, התרכזו ב'הלכה', בפולחן בבית המקדש.

    יהודים אפילו אלו ששמרו על ה'הלכה', שכחו שלהם פילוסופיה חשובה ביותר, הלכו לרעות בשדות זרים. אבל דוקא אלו שהתנגדו לתרבות התנ"כית הבינו שהיא מבוססת על פילוסופיה לשונית, הם ניסו לנטרל אותה. לאלו שייכים השליח פאולוס, השליח יוחנן, יותר מאוחר אנו מוצאים בין מנטרלי פילוסופיה זו את גיתה, בדרמה 'פאוסט', אפילו מרכס הבין שיהדות היא 'ניכור',  ז.א. מבוססת על עיקרון ההבדלה שבמשל 'עץ הדעת', ניכור או הבדלה שמאפשרים את השפה.

     למרות ההתנגדות לשפה, הדת הנוצרית, הדת האיסלאמית נאבקים עם היורשים החוקיים של פילוסופיה זו, היהודים, רוצים לתפוס את מקומם, רוצים לקבל לגיטימיות ממחשבת התנ"ך. באינטואיציה מבינים שלמחברי פילוסופית השפה התנ"כית, התגלתה האמת הקיומית.

      ההתנגדות לשפה נובעת מרצונו של האדם להיות אורגני, משהו יותר מוחשי, לא לשוני רפאי. האדם רוצה להיות 'שורשי', לא פרי ה'מח הקוסם', העושה אותו אנושי. משום מה האדם לא יוצא נגד מפעליו האחרים של ה'מח הקוסם', ראיה ושמיעה, יכולות משותפות לו ולברויים אחרים על כדור הארץ.  יכולת השפה ש'המח הקוסם' מאפשר לאדם, מבוסס על אותו עיקרון, קליטת יסודות ביקום וטרנספורמציה שלהם לצרכי הברויים. השפה היא רכש מאוחר יותר, רכש אבולוציוני, תוצר האונות הקדמיות שנוספו למח בשלב מאוחר יותר. בדומה לקליטת הפוטונים על-ידי המח והפיכתם לראיה, קליטת גלי הקול, הפיכתם לשמיעה, האונות הקדמיות מחוברות לאינפורמציה היקומית, והמח הקוסם, עושה לה טרנספורמציה לשפה האנושית.

      יוצאי מצרים שיצרו את המשלים הפילוסופיים של התנ"ך, היותם רב-תרבותיים, באינטואיציה גילו את סוד הבריאה, שהיא פרי שפה. יוצאי מצרים עדיין לא ידעו על אבר המח, שלא היה ידוע לאנושות עד המאה השניה של הספירה. למרות אי ידיעתם זו, הם באינטואיציה הבינו שהשפה או 'דעת', מקורה חיצונית, היא לא איממננטית באדם.

       כאן אנו מגיעים לנטיה האנושית לאורגניות, הפיכת השפה לאורגנית, דובר זרם זה הוא נעם חומסקי הרואה את השפה תוצר גן לשוני אורגני איממננטי. מאחר שהאדם נוטה להיות אורגני, תורתו השתלטה על כל התחום הזה.

      מסקנותיי על פילוסופית השפה מעוגנים בממצאים האינטואיטיביים של התנ"ך, בתוספת ממצאים של המדע החדש. הממצאים האינטואיטיביים של התנ"ך בתוספת הממצאים המדעיים החדשים  מאפשרים להסביר שהשפה היא לא גן לשוני, כפי שסבור חומסקי, אלא פרי 'המח הקוסם', המקושר לאינפורמציה המקומית. המח בכללו, בייחוד המח האנושי המפותח יותר ממוחות החיות, הוא מעבדה, הקולט יסודות ביקום ועושה להם טרנספורמציה לצרכי הגוף. כך המח הקוסם הזה עושה גם טרנספורמציה לאינפורמציה שהוא קולט על-ידי האונות הקדמיות, והופך אותה לשפה.

      אני מנסה להפיץ את מסקנותיי אלו בארבעת הספרים האחרונים שלי, בשם:'קוסמולוגיה ושפה', 'בראשית היה הדבר – האומנם', 'האדם בורא עולמו', וספרי שהופיע לפני כמה חודשים בשם : 'התנ"ך כמשל'. מאחר שיש את הרתיעה הזו הכלל אנושית מפני עיסוק בשפה, ספרי לא זכו ולא זוכים לסקירה הולמת, בהבדל להתייחסות שזכו ספרי שכתבתי על האידיאולוגיה הגרמנית שהובילה לרייך השלישי, וספרים אחרים שלי.

     ללא סיוע מקוראים שלי, מאנשים המעונינים בנושא זה, לא אצליח להתגבר על הנטייה הארכיטיפים של האדם, רצונו להיות אורגני, רתיעתו להבין את הכלי השפה ההופך אותו לאנושי. בייחוד חשוב לעם ישראל להיות מודע לכך שבסיס מחשבת התנ"ך מבוססת על המשלים הפילוסופיים, משלים המכילים את פילוסופית השפה. ה'ההלכה' לא מספיקה ליצירת תרבות של עם, היא חייבת להיות מגובה בפילוסופיה, במקרה זה, פילוסופית השפה. עם המתכחש למקורו, פילוסופית השפה, וניזון משאריות של פילוסופיות קוטביות, לא זוכה לזהות עצמאית, נשאר נספח בזוי.

    הרצון של האדם להיות אורגני, מצביע על בריחה שלו מאחריות מוסרית, לכן פילוסופית השפה חשובה לכלל האנושות, חשובה למען ידע האדם שהוא 'בורא את עולמו האנושי', והוא אחראי לתיחזוקו של העולם האנושי הלשוני זה, שהוא שומר אחיו.

     אשמח אם ימצאו בין קוראי השעורים הנ"ל, המעונינים לסייע לי בהבאת דיסציפלינה חדשה, ישנה, זו לפני קהל רחב יותר. הדאר האלקטרוני שלי:rivka.schechter@gmail.com או טל' 02-6792287 .   

                                                                                

                                                                                               רבקה שכטר

                                                                        

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: