אוניברסיטה ווירטואלית שעור 475 – בחירה וראויות

אוניברסיטה ווירטואלית שעור 475 – בחירה וראויות
על הבחירה אנו מודעים כבר ממשל 'עץ הדעת', מהחלק השלישי של משל זה, חלק קין והבל. כאילו גורל הבל הנבחר, ותוצאות בחירה זו, הרצחו על-ידי אחיו קין, יהפך לסמל עובדת הבחירה של עם ישראל.
את הבחירה הממשית של עם ישראל אנו מוצאים בספר שמות, פרק י"ט, ה:' ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש…'.
למעשה הברית מוענקת לבני ישראל אם ישמרו את הברית. הבחירה היא לא בלעדית לבני ישראל, לפי הנביאים אם עמים אחרים יסתפחו אליהם, ואף הם ישמרו את הברית, ברית של שמירת החוקים, חוקי עשרת הדברות, וחוקים אחרים, אף הם יזכו ל'בחירה'.
מחשבת התנ"ך היא מקשה אחת, שנוצרה בצורה הדרגתית, שבהמשך עצבה את כל תרבות התנ"ך. צעד ראשון בהתהוות מקשה זו, היא האכילה מ'עץ הדעת', ההופך את חוה ואדם ל'מודעים', מודעים גם לחוקי הקיום, היותם בעלי משך קצוב. האיסור לאכל מפרי 'עץ החיים', מלמד את חוה ואדם לאמץ את חוקי הקיום, דבר שבלי 'מודעות', לא היו מסוגלים לעשות.
הבחירה שהזכרנו אותה בקשר לשמירת הברית, בספר שמות, היא כבר שלב שני, שהתאפשרה רק על בסיס השלב הראשון, היות העברים בעלי מודעות. אבל כבר בשלב ראשון האלוהות מוגדרת כ'השגחה'. את הגדרת האלוהות כהשגחה אנו מוצאים כבר מהשיח של אברהם עם האלוהות, על גורל סדום.
הבאנו את היווצרות הרגשת ה'בחירה' אצל העברים, למען נוכל להבין שהאדם כפרט, ואומה, זקוקים להרגשה של 'בחירה' ו'ראויות' למען לתפקד ולמען להצליח. מחשבת התנ"ך כולה התבססה על כמה רעיונות יסוד ראשוניים שעיצבו אותה, שאנו יכולים ללמוד עליהם מכמה סיפורים. אחד הסיפורים המכוננים הוא סיפורו של יוסף, יוסף הנבחר על-ידי אביו יעקב, שעשה לו כתנת פסים. בחירת יוסף על-ידי אביו, משניא אותו עוד יותר בעיני אחיו. השתלשלות הסיפור, מכירת יוסף לארחת ישמעאלים, על-ידי אחיו, נמכר כעבד, עליתו לגדולה, למרות ההתעמרויות בו. הסיפור ממחיש את מערך מחשבת התנ"ך, שהאדם הנבחר, הישר, בסופו של דבר נשכר.
הזכרנו כבר בשעורים קודמים שבתנ"ך אין לנו טראגדיות, כיוון שבעולמה של ההשגחה, הצדיק בסופו של דבר נשכר.
אנחנו יכולים לעקוב אחרי ההתפתחות ההדרגתית של מחשבת התנ"ך, השלב הראשון הוא הפיכת האדם ל'מודע', השלב השני בהתפתחות מחשבת התנ"ך הוא שהאדם המודע, במקרה זה הגיבור הוא אברהם, מכיר בשליטת אלוהות כ'השגחה', אלוהות שונה לגמרי מאילי שומר, ששם האלים משועבדים לחוקי גורל, חוקים שרירותיים. אברהם בהבדל מהשומרים מכיר באלוהות שהנה שופטת את העולם, בהבדילה בין טוב לרע.
בלי ספק שהשלב השלישי בהתפתחות מחשבת התנ"ך הוא ה'בחירה', בספר שמות פרק י"ט, בחירה המותנית אם העברים ישמרו על הברית, ברית מבוססת על קבלת 'עשרת הדברות'.
אנו נוכל לעמוד על יחוד מחשבת התנ"ך שנוצרה בשלבים, אם נשווה אותה לתרבויות אחרות, למשל התרבות השומרית, שממרכזה אור יצאו אברהם, ענר, אשכול וממרא, בפקודת אלהים.
בלי ספק שמה שאישים אלו חוללו, התאפשר רק על בסיס התרבות השומרית המפותחת. אבל בהבדל מהתפתחות מחשבת התנ"ך בשלבים, התרבות השומרית המפותחת היתה חסרה את הבסיס המחשבתי המאפשר הבנת חוקי הקיום, היה חסר לה את עיקרון 'המודעות', שמחשבת התנ"ך הבינה שבלעדיה האדם לא יכול להבין את היווצרות עולמו הלשוני.
השומרים, למרות השיגיהם המרובים, ראו את עצמם אוטוכטוניים, חלק מהאדמה שעליה ישבו, ונשלטים על-ידי חוקי גורל. בהבדל מהם, העברים שניתקו את עצמם מאדמת אור, ראו שעולמם הוא עולם השפה, שפה המעניקה לאדם 'מודעות'.
אם אנו משווים את התהוות תרבות התנ"ך למחשבה היוונית היותר מאוחרת, אנחנו שוב רואים שיוונים אלו ראו את עצמם ילידי האדמה, אוטוכטוניים, ואף הם האמינו שהם נשלטים על-ידי חוקי גורל.
העברים יכלו להיהפך לעם 'סגולה', ל'נבחרים', רק אחרי שהם אימצו את כל השלבים הראשוניים. כ'מודעים', יכלו לכרות ברית, קבלת תנאי הברית, קבלת 'עשרת הדברות'.
דבר מצער, שהשומרים עם כל היצירתיות שלהם, נעלמו ממפת ההיסטוריה, כיוון שהשקפתם היתה אורגנית, שפירושה צמיחה ודעיכה, אותו גורל פקד את היוונים שאף השקפתם היתה אורגנית.
בהבדל מעמים תרבותיים אלו, העברים קשרו את גורלם בשפה, התוספת שהוענקה לאדם, שפה שלא חל עליה חוק צמיחה ודעיכה. כתוצאה מבחירת העברים את השפה הם שרדו מבין עמי קדם.
המושגים 'נבחר', 'עם סגולה', 'ראויות', אלו הם מושגים לשוניים, שהאדם יכול להיאחז בהם, המעבירים אותו על מהמורות. יוסף ש'נבחר' על-ידי אביו, 'הבחרותו', העבירה אותו על כל 'המהמורות'.
ברור שגם העברים בגופם היו חלק מחוקי הקיום, הקוצבים משך מוגבל לישויות, אלא שלהם התוספת הלשונית אפשרה את ההמשכות בשרשרת הדורות.
כל תרבות התנ"ך מעוגנת במשל 'עץ הדעת', באימוץ 'דעת', המעניקה יכולת הבדלה בין טוב לרע, המעניקה 'מודעות'.
המודעות מאפשרת לאדם ליצור את עולמו הלשוני, כתוספת להיותו יצור ביאולוגי. אמוץ 'דעת', מאפשר את ההבנה שהעולם אף הוא הנו פרי אינפורמציה, שפה.
'ההשגחה' היא התגלמות אינפורמציה זו המהווה את היקום. מכאן יש שיח בין השגחה זו, לבין האדם שאימץ את 'דעת'.
מחשבת התנ"ך היא בלעדית בין תרבויות האדם. במשך קיומה היא זכתה למרידות בה, שעליהם כבר הצבענו, אבל האדם המערבי, לא מודע להסתפחותו למסורת התנ"ך דבר שהציל אותו במלחמת העולם השניה ואחריה, מגורל מורדים בה, שהוביל למפלת חלק מורד זה, בצורת הרייך השלישי.
אותו חלק שאנו מכנים 'העולם המערבי', השולט היום, הוא תולדה של תיאולוגית קלווין, שברפורמציה, בהבדל מלותר שאימץ את השטן, הוא אימץ את ה'השגחה'. בכלל קלווין בתיאולוגיה שלו חזר לרוב חוקי התנ"ך. אמנם אי אפשר להגיד על קלווין שהבין את בסיס מחשבת התנ"ך, כמבוססת על המשלים הלשונאיים הפילוסופיים, אבל הוא הבין שאימוץ ה'השגחה', מחזיר לעולם קיום מבוסס על חוקים, שההשגחה הנה השופט העליון. ה'פוריטנים' בניו-אנגלנד, ראו את עצמם כהעברים החדשים.
הפוריטנים ראו את עצמם כה'נבחרים' החדשים.
מסה זו היא קצור התפתחות העולם המערבי, עולם מערבי שניצח
במלחמת העולם השניה, שאיפשר בהמשך, את התפתחות עולם האינפורמציה. המצאת עולם האינפורמציה התאפשר רק כתוצאה חזרה לעקרונות תנ"כיים. הרי המשלים שעיצבו את תרבות התנ"ך, היו מבוססים על ההבנה שעולמו של האדם הוא עולם האינפורמציה, עולם 'דעת'.
התחלנו את המסה המושגים 'בחירה', ראויות'. ובכן, רק האדם המכיר בעובדה שהעולם הלשוני הוא עולמו, עולם אינפורמציה. רק האדם הרואה את עצמו מנותק מאוטוכטוניות. האדם הרואה את עצמו חלק של החוקים האורגניים, בתוספת, המענק האנומלי של השפה. האדם המשלים עם חוקי האינפורמציה היוצרת את העולם, רואה את עצמו נבחר ע"י אלוהות, אבולוציה, ליצור עולם לשוני מבוסס על שפה ולא על כוחנות, כפי שהאמינו חסידי לותר, אלו הם הנבחרים.
רק מי שהכיר בעובדה, שהאבולוציה הקנתה לו אמצעי נוסף, אמצעי השפה, הבאה להחליף את אמצעי הכח המשותף לכל הברויים, המכיר ביחוד זה, הוא הנבחר.
לא חשוב אם מענק השפה הוא מענק אנומלי, מקרי, או מענק של זכות. האדם ההופך מענק זה למטרות טובות, הוא 'נבחר'.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: