אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 491 – גלוי סוד 'דעת' – 'מודעות', תשתית מחשבת התנ"ך, תשתית פילוסופית התנ"ך

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 491 – גלוי סוד 'דעת' – 'מודעות', תשתית מחשבת התנ"ך, תשתית פילוסופית השפה
היה היה חוקר גדול של מחשבת התנ"ך, יחזקאל קאופמן, שבשבעה כרכים עבי כרס כתב על האמונה הישראלית, שבהן הוא נלחם נגד החוקרים הגרמניים שעסקו במחקר התנ"ך, עשו לה דה-לגיטימציה.
חוקרים לותרניים אלו אחרו את התהוות מחשבת התנ"ך, למאות השמינית או השביעית, טענו שכולה היתה פרי השפעה של המחשבה הבבלית. מחקרים אלו של חוקרים לותרניים, היו חלק מהמלחמות הלותרניות בירושה המחשבתית העברית, למען לפנות מקום לתיאולוגיה של לותר. תיאולוגיה לותרנית זו קיבלה את גשומה ביצירת דרמת פאוסט של גיתה. יצירה זו עיצבה סופית את תיאולוגית לותר, השלימה את החסר בה. אם לותר המליך על העולם הנגלה את השטן, גיבורו של גיתה פאוסט, כרת ברית עם מפיסטו, שהיה גלגולו של השטן.
מבחינה זו, קאופמן, בהבדל מחוקרים יהודיים אחרים, יצא נגד המגמה הזו של חוקרים לותרניים. חשוב לציין עובדה זו, כיוון שיהודים בגולה, כמעוט, תמיד נעשו חסידים של פילוסופים, חוקרים של העולם הגדול, שתורותיהם היו קוטביות למחשבת התנ"ך, או שפסלו אותה.
קאופמן במחקריו הוכיח שמחשבת התנ"ך, היתה
sui generis . לא כאן המקום להכנס לכל משנת קאופמן, אבל עלינו לציין שלמרות היותו עילוי בכל רזי מחשבת התנ"ך, הוא לא היה פילוסוף. לכן לא הבין שמחשבת התנ"ך היא תולדה של גלוי של אבות העברים, את סוד 'דעת' – 'מודעות', גלוי שיצר את פילוסופית השפה, שהנה תשתית מחשבת התנ"ך. הוא לא הבין שפילוסופיה לשונית זו התהוותה על-ידי אבות העברים יוצאי אור, שחוללו מהפכה מחשבתית, על בסיס התרבות השומרית. התרבות השומרית המפוארת, המציאה את הכתב, חקקה חוקים, יצרה ספרות מופלאה, וגבור האפוס הגדול שלהם, גילגמש, תהה על משמעות השפה.
אופנת מחקריהם של הלותרנים שעשו דה-לגיטימציה למחשבת התנ"ך, עברה עם מפלת הרייך השלישי. אבל צצו בינתיים במחקר התנ"ך אופנות חדשות, אופנות הרוצות למצא עדות חיצונית למחשבת התנ"ך, עדות מקרעי ממצאים ארכיאולוגיים, עדות מתרבויות עתיקות, ביחוד תרבות מצרים. הרושם הוא ממחקרים אלו, שעדות מצרית מהימנה יותר מאשר עדות תנ"כית, אצל חוקרים אלו.
ברצוני להתיחס לשני ספרים של חוקר מהזן החדש, ישראל קנוהל. ספר בשם 'מאין באנו' וספר שני מבין ספריו שהופיע לאחרונה בשם :'איך נולד התנ"ך'. מישהו שמכיר את מחקריו של יחזקאל קאופמן, תוהה שחוקר היושב על כסאו, מפרק את כל המרקם המפואר של התנ"ך, על-ידי עדויות ארכיאולוגיות קטועות, על עדויות מצריות קטועות, ביחוד הוא מפלפל על שמות, הצריכות לבסס את הנחתו איך נוצר התנ"ך.
כל הפלפול הזה של קנוהל בשמות הצריכות לתת בסיס 'איך נולד התנ"ך' מזכיר את האמונה המצרית, שלשמות כוח 'מאגי'. לפי המיתולוגיה המצרית, האלים היו מסתירים את שמותיהם תחת עורם, למען לשמור על כוחם, על סמכויותיהם. במקרה של האל רה שהסתיר את שמו תחת עורו, האלה איזיס, בעורמה השתלטה על שמו, וכך צלחה לגזול מאל זה את כוחו. הפרעונים אף הם היו מסתירים את שמם, ולפי כתבים פירמידיים, הם לחמו באלים שלהם, בטענה שבידם שמם.
כנראה גם לפי קנוהל, לשמות כח מאגי המכילים את ההסבר 'איך נולד התנ"ך'.
ובכן, למען להבין איך נוצר 'היכל מחשבת התנ"ך', שהוא מקשה אחת עקבית לכל האורך, שונה לגמרי מתרבויות אחרות של העת העתיקה והחדשה. יש וודאות שיוצרי 'היכל' זה היו 'אוריינים', שגלו את סוד 'דעת' – מודעות', סוד שיצר את פילוסופית השפה, שהנה תשתית מחשבת התנ"ך. כתוצאה מגלוי זה, מחשבת התנ"ך אימצה 'עולם נגלה' בלבד, השלימה לכל אורכה עם היות קיום אדם קצוב. המצרים לא השלימו עם חיים קצובים, כל מעייניהם היו נתונים איך על-ידי השבעות מאגיות לאפשר למת לעבור לעולם נצחי.
לפי התנ"ך בעשרת הדברות, למקיים אותם, מובטחת רק אריכות ימים. לאיוב, אחרי שהוא משלים עם תשובת אלהים על הססנותו, משלים, עם סדרי עולם, מוענקת אריכות ימים, לא עולם הבא.
בבשורת יוחנן, בברית החדשה, כאשר שליח זה מדבר על תחית ישוע מהמתים, העברים ביהודה אומרים לו ששום אב מהאבות לא קם לתחיה מהמתים.
השליח שאול הטרסי, היותו רב תרבותי, יווני ועברי, הבין שרצונו לשנות סדרי עולם, להשיג נצחיות לאדם, כפי שהיוונים האמינו, עליו לתקף את משל 'עץ הדעת'. הוא הבין ש'דעת', שפה, מצביעה על חיים קצובים. לכן הוא החטיא רכש זה על-ידי חוה ואדם.
מה ששליח זה, שאול הטרסי הבין, קנוהל לא מבין, שבסיס מחשבת התנ"ך הוא משל 'עץ הדעת', משל שהעניק לחוה ואדם לא רק יכולת להבדיל, לנכר דבר מדבר, אלא גם 'מודעות', הבנה שאינם יכולים לאכל מפרי 'עץ החיים', שמשך קיומם קצוב. הם גם הבינו, שהרכש שניכסו, מאפשר להם ליצור. והרי היוונים הנאורים לפי חכמי המערב, חשבו שיצירה היא נחלת האלים בלבד, פרומתיאוס נענש על כי העניק לבני אדם את היכולת להשתמש באש.
חכם אחר, גלן, רופא ופילוסוף, במאה השניה לספירה, שהיה במוצאו יווני, הבין שעיקרון 'רצון חופשי' מקורו בתנ"ך, בפרק הבריאה, בו אלהים בורא את העולם מרצונו החופשי, בהבדל ממה שהיוונים האמינו, שהעולם הוא נצחי, לא נברא.
ובכן, אלו שיצרו את ההיכל המפואר הזה, מחשבת התנ"ך, היו אוריינים, ואנו מוצאים זכרון היסטורי שאברהם הצטווה 'לך לך מארצך…'. הוא הצטווה לצאת מאור, מרכז שומרי, שתרבות עם מופלא זה השתמר בה, למרות שמרכז זה כבר נכבש על-ידי שבטים שמיים.
אברהם ופמליתו, ענר, אשכל וממרא, יוצאי אור, האוריינית, היו אף הם אורייניים. ובמה הם נבדלו באמונתם מבני אור, שהאחרונים האמינו בגורל, בעוד הם השתחררו מאמונה זו. לכל אורך התנ"ך אין אמונה בגורל, שגם היוונים האמינו בה, גם אין טראגדיה בו, הרי בהקשר באמונה בהשגחה, לא תיתכן שצדיק לא יצלח.
נשאלת השאלה, איך היכל עקבי כזה, כפי שהנה מחשבת התנ"ך, אפשר לבסס על קרעי עדויות ארכיאולוגיות, מפלפולי שמות?
כנראה יחזקאל קאופמן, למרות שהוא לא הבין שמחשבת התנ"ך היא תולדה של גלוי סוד 'דעת' – 'מודעות', שמר בכבוד על הירושה של אבותיו ולא פזל לעולם 'הנאור', להיות מוזמן להרווארד, ולממלכת האפיפיור כמו יורשי כסאו, לא היה מוכן למכור את מורשתו תמורת נזיד.
התנ"ך שמר על זיכרונות היסטוריים, גם אם נכנסו דברים זרים בעדויות מחוסר הבנה של מצבים היסטוריים קודמים. כך דורות מאוחרים לא הבינו שמשה לפי מנהגים היסטוריים, היה בן ערובה בחצר פרעה. לפי מנהגים קודמים רכזו בחצרות הפרעונים בני ערובה מתוך מנהיגי העמים המשועבדים, והעברים שכבר לא זכרו מנהג זה, והוסיפו את הסיפור הבדיוני על מציאת משה על-ידי בת פרעה.
אבות העברים האורייניים חרתו את גלויהם, את גלוי סוד 'דעת' – 'מודעות' על קלפים, ונשאו קלפים, מגילות, אלו אתם בנדודיהם. עובדה היא שהעברים לא אמצו את כתב השומרי, לא אמצו את כתב המצרי ההיארוגליפי, את המגילות שלהם שמרו בכתב המכונה פיניקי, או אולי הם המציאו אותו, כמתאים לשפה שמית.
תרבויות אנושיות מתגבשות על בסיס כמה עקרונות, כלולים בקוסמולוגיה, עקרונות ההופכים לקוד תרבותי שלהם.
הנצרות התגבשה על בסיס 'אגרת אל הרוממים' של פאולוס, ועל 'בשורת יוחנן'.
אפילו הלותרניות התגבשה על עקרונות של לותר, על בסיס הקוסמולוגיה שלו, בספרו 'העדר רצון חופשי'.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: