ארכיון חודשי: יולי 2020

אןניברסחטה ווירטואלית – שיעור 534 – מטמורפוזות

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 534 – מטמורפוזות

     צאצאי העברים, העברים שבפקודת אלהים יצאו מאור, לא זכרו את הזכרון ההיסטורי הזה של הנתקות אבותיהם ממרכז שומרי אוטוכטוני, היפגשותם עם תרבויות אחרות של זמנם. היפגשות זו של אבות העברים עם תרבויות שונות, שגרמה להם לטראומה, היווכחותם שכל קבוצה יוצרת את לשונה,  קבוצות אינן יצירי האדמה, אוטוכטוניים, כפי שחשבו השומרים, והאכדים שכבשו את הטריטוריה שלהם, אלא הם חלק מיסודות היקום. מכאן הסיקו שהמתת, השפה שהוענקה לבני אדם, המבדילה אותם מיצורים אחרים על האדמה, היא ממקור חיצוני, חלק מאותם יסודות המהווים את העולם מסביבם.

     מסקנה זו של אבות העברים על היות האדם חלק מיסודות היקום, איפשר להם לתת פירושים חדשים למיתוסים שהם למדו מאחרים, איפשר להם לסכם את מסקנותיהם במשל 'עץ הדעת'.

       אבל יותר מכך, יותר ממסקנותיהם ש'דעת' מאפשרת את 'המודעות', היפרדות הגוף מאחרים, מהסביבה, יכולת להתבונן על עצמם מבחוץ, התבוננות שהנה ה'מודעות'. היותם זרים לסביבה החדשה, מנותקים מטריטוריה איפשר להם הפשטה נוספת, ליצור מהשם האוגריטי 'נוכרי', זר, את הפועל 'להכיר', פועל שאיפשר להם להשתלב בדינמיות מסביב, איפשר להם להכיר את הזולת ה'נוכרי', 'להכיר' את העולם מסביב כ'נוכרי', איפשר להם  את  יצירת השם 'הכרה', הכרת העולם הנוכרי מסביב, העולם הדינמי.

      כפי שהזכרנו, צאצאי העברים, לא עמדו על המהפכה המחשבתית שאבותיהם חוללו כתוצאה מהנתקות שלהם מתרבות אוטוכטונית, היהפכותם בעקבות ההנתקות שלהם למנוכרים לסביבתם, ניכור שאיפשר להם ליצור את ההשקפה הפילוסופית המופשטת ביותר, פילוסופיה מופשטת ששום תרבות אחרת לא הגיעה לדרגתה עד היום הזה. איפשר להם ליצור את הפילוסופיה הדינמית.

     הסיבה שתרבויות אחרות לא הגיעו להפשטה דומה לזו של אבות העברים, הסיבה לכך היא שתרבויות אלו לא נוצרו כתוצאה מטראומה של הינתקות, והן, עד היום סבורים שהמתת 'שפה' היא 'נתון' כמו הראיה, ואם כך הם עד היום הזה לא מיחסים לה יכולת יצירה.

      מאחר שתרבויות המערב עד היום חושבות את השפה כ'נתון', הם לא מבדילים בין אינפורמציה מקובעת, כפי שהנה-DNA  המהווה את גופינו, היוצר רק דגם אחד, לבין 'אינפורמציה לא מקובעת' היוצרת את עולם הלשון, היוצרת דגמים רבים.

      ברור שאבות העברים עדיין לא היו מודעים ל'אינפורמציה', מושג חדש, הם חשבו על יסודות באופן כללי, אבל האינטואיציה שה'טראומה' של הניתוק הקנה להם,  איפשר להם 'הפשטה',        שהתרבות המערבית לא זכתה בה עד היום הזה.

    הזכרנו את צאצאי העברים שלא שמו לב לזכרון ההיסטורי שאבות העברים הותירו, את ראיתם את העולם כפרי 'מטמורפוזה' תמידית, ראיתם את האדם כפרי היסודות של היקום, יצור מופשט, לא אוטוכטוני, יוצר את שפתו, את ערכיו. התעלמות של צאצאי העברים מירושת אבותיהם,  גרם להם לעיוורון עד ימינו, שעבודם וכניעתם לתרבויות מערביות.

        מספיק להתעכב לשני המושגים, ירושת אבות העברים, מושג 'דעת', הקשור רק לגוף המבדיל את עצמו מאחרים, היוצר את ה'מודעות', ומושג 'נכר', ראית העולם כמנוכר, שיש צורך 'להכירו', שיש צורך ב'הכרתו', היותו 'נוכרי'.

      מושגים מופשטים כאלו יכלו להיווצר רק כתוצאה מ'טראומה' של הנתקות, היות אבות העברים 'נוודים', נוודים בארצות תרבותיות, הרגשתם שהם 'מנוכרים' מהם.

       צאצאי העברים, שהתעלמו מהזכרון ההיסטורי שאבות העברים השאירו, לא הבינו מה שאבותיהם יצרו, יצרו,  פילוסופיה חד-פעמית מופשטת. התעלמות זו ממה שנמסר להם, הפך את צאצאי העברים לעיוורים, כאשר הועמתו עם תרבויות אחרות.

       הסיבה העיקרית שצאצאי העברים כבר לא הבינו את ירושת אבותיהם התרחשה בגין השתלטות הכהונה על יהודה אחרי חורבן בית ראשון, כהונה שהשתיקה את הנבואה שיצגה את הפילוסופיה הלשונית המופשטת.

     כך כאשר צאצאי העברים עומתו עם המחשבה היוונית, מחשבה אוטוכטונית, מחשבה שסברה שהעולם הוא נצחי, סטטי, צאצאי העברים, במקרה, פילון האלכסנדרוני, ניסה לעשות סינתזה בין ההשקפה של אבותיו, לבין השקפתו של אפלטון, אפלטון שהאמין בעולם סטטי, לא ידע על עולם נברא, כפי שסברה מחשבת התנ"ך.

      כמובן שפילון האלכסנדרוני לא הבין שמחשבת התנ"ך היא המחשבה המופשטת ביותר, היא פילוסופיה של השפה, שפה שאפלטון בדיאלוג קרטילוס שולל ממנה את יצירת הערכים. כך לפחות גיבורו סוקראטס אומר, שהערכים שלו הם פרי נפשו הפנימית, שהשפה משרתת את הפילוסופיה של הרקליטוס על עולם זורם שהוא מתנגד לה.

     אבל לא רק סוקראטס התנגד לפילוסופיה של הרקליטוס, גם אפלטון עצמו ואריסטו התנגדו לה, הרי הם האמינו בעולם סטטי נצחי.

       אבל אם הזכרנו את פילון שכבר לא הבין את מהות פילוסופית השפה שאבותיו יצרו, פילוסופיה מופשטת יחידה, שאול הטרסי, מיסד הנצרות, היותו דו-תרבותי, יווני ועברי, העדיף את המחשבה היוונית הסטטית. הוא ניטרל את משל 'עץ הדעת', בהחטיאו אותו, בהבינו היותו בסיס המחשבה התנ"כית. הוא רצה לבטל את קיצוב חיי אדם, בהטילו על האלוהות את התפקיד לשנות סדרי עולם בגין קורבנו של ישוע.

      איזכור שאול הטרסי חשובה, כיוון שהתיאולוגיה שלו הכלולה ב'אגרת אל הרומיים', הנה  עד היום תקפה בעולם המערבי, עולם מערבי הממשיך לחשוב שה'שפה' היא נתון, לא חלק מהיסודות היקומיים המהווים אותו.

      אמונה זו של העולם המערבי היות השפה נתון כמו הראיה, מונע ממנה להגדיר את ה'מודעות', מונע ממנה להבין את ההבדל בין אינפורמציה מקובעת, לבין אינפורמציה לא מקובעת, אינפורמציה שה'ניכור' התנ"כי מאפשר להכיר בה. ניכור תנ"כי זה מאפשר ליצור את המושגים על היקום ה'מנוכר' מהאדם, בעוד שהעדר מושג ה'ניכור' בעולם המערבי, מונע ממנו

להבין את ה'הכרה' של העולם המנוכר, שהתאפשר לאבות העברים.  

       הזכרנו את הטראומה שאבות העברים חוו בהינתקותם מאור,  מרכז תרבותי חד-פעמי. יש ליחס גם את היווצרות תרבות השומרית החד- פעמית ל'טראומה' שאין לנו עדות על כך, כפי שיש לנו עדויות על אבות העברים ועל המהפכה המחשבתית שהם חוללו. הרי השומרים הופיעו אחרי למעלה מ-40,000 אלף שנה, אחרי היווצרות השפה לפני 50,000 אלף שנה, לפי השערות. כנראה שגלויים מסוג זה על  מהות השפה מתגלים בפסקי זמן ארוכים.

      כך שאל יפליא אותנו שהעולם המערבי עדיין לא קלט את המהפכה המחשבתית שאבות העברים חוללו, עדיין חושבים שהשפה היא נתון, לא חלק מהיסודות המהווים את היקום.

     היום יש תיאוריה חדשה, פאן-פסיכיזם, במקום 'אינפורמציה נעלמת' המארגנת את האנרגיה ביקום. ברור שה'אינפורמציה הנעלמת', אינה נתון, אלא כמו 'דעת', יסוד חיצוני, כמו ה'אינפורמציה הלא מקובעת', השפה, שהנה חלק ממנה, הנה חיצונית, שבשלב השני שלה, בני אדם מגשימים אותה על-ידי כריתת בריתות ביניהם, לזכור את השמות הנעלמים.

     אבות העברים שקלטו את העולם כפרי מטמורפוזה, השתנות תמידית, יצרו לא רק את 'דעת', דעת המבדילה, מבדילה בין טוב,  לרע, אבל מבדילה גם את הגוף מהסביבה, מאפשרת את ההתבוננות החיצונית עליו, את ה'מודעות', שהוא הנו ישות נבדלת. ישות נבדלת זו המנעד שלה ביו 'עץ הדעת לבין עץ החיים'.

     אבל אבות העברים שהיו מנוכרים מסביבתם, יצרו, כפי שכבר הזכרנו, מהשם האוגריטי, 'נוכרי', זר, את הפועל 'להכיר', להכיר את העולם ה'נוכרי' מחוץ לעצמם.  מהשם האוגריטי 'נוכרי', הם גם יצרו את המושג 'הכרה', הכרת העולם החיצון. ברור שמושגים אלו התהוו כיצירות היחידים של קהילות, לא היו 'נתון', נתון פנימי של הנפש, כפי שסוקראטס סבר. או  נתון של הניירונים, שנירולוגים עד עכשיו חושבים על מושגים.

     אבות העברים על-ידי יצירת מושגים אלו, 'הכרה', 'מודעות', יצרו את הפילוסופיה הלשונית היחידה, פילוסופיה העוסקת ביכולת שהוענקה לאדם, יכולת המבדילה אותו מישויות אחרות על כדור הארץ שלנו.

     שפה נתונה, כפי שחושבים אותה הוגים עד היום, כפי שחושב נעם חומסקי על היותה פרי גן ביאולוגי, מונע מהם את הבנת היווצרות ה'מודעות', מונע מהם הבנת עולם השפה, עולם שפה, אינפורמציה לא מקובעת.

     ההתעקשות של הוגים לראות את השפה חלק מה'אינפורמציה המקובעת', ה-DNA, מונע מהוגים אלו להבין את עולם השפה כ'אינפורמציה לא מקובעת'. התעקשות זו מונע מהוגים אלו לראות את העולם כ'מטמורפוזה' תמידית.

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 534 – מטמורפוזות

     צאצאי העברים, העברים שבפקודת אלהים יצאו מאור, לא זכרו את הזכרון ההיסטורי הזה של הנתקות אבותיהם ממרכז שומרי אוטוכטוני, היפגשותם עם תרבויות אחרות של זמנם. היפגשות זו של אבות העברים עם תרבויות שונות, שגרמה להם לטראומה, היווכחותם שכל קבוצה יוצרת את לשונה,  קבוצות אינן יצירי האדמה, אוטוכטוניים, כפי שחשבו השומרים, והאכדים שכבשו את הטריטוריה שלהם, אלא הם חלק מיסודות היקום. מכאן הסיקו שהמתת, השפה שהוענקה לבני אדם, המבדילה אותם מיצורים אחרים על האדמה, היא ממקור חיצוני, חלק מאותם יסודות המהווים את העולם מסביבם.

     מסקנה זו של אבות העברים על היות האדם חלק מיסודות היקום, איפשר להם לתת פירושים חדשים למיתוסים שהם למדו מאחרים, איפשר להם לסכם את מסקנותיהם במשל 'עץ הדעת'.

       אבל יותר מכך, יותר ממסקנותיהם ש'דעת' מאפשרת את 'המודעות', היפרדות הגוף מאחרים, מהסביבה, יכולת להתבונן על עצמם מבחוץ, התבוננות שהנה ה'מודעות'. היותם זרים לסביבה החדשה, מנותקים מטריטוריה איפשר להם הפשטה נוספת, ליצור מהשם האוגריטי 'נוכרי', זר, את הפועל 'להכיר', פועל שאיפשר להם להשתלב בדינמיות מסביב, איפשר להם להכיר את הזולת ה'נוכרי', 'להכיר' את העולם מסביב כ'נוכרי', איפשר להם  את  יצירת השם 'הכרה', הכרת העולם הנוכרי מסביב, העולם הדינמי.

      כפי שהזכרנו, צאצאי העברים, לא עמדו על המהפכה המחשבתית שאבותיהם חוללו כתוצאה מהנתקות שלהם מתרבות אוטוכטונית, היהפכותם בעקבות ההנתקות שלהם למנוכרים לסביבתם, ניכור שאיפשר להם ליצור את ההשקפה הפילוסופית המופשטת ביותר, פילוסופיה מופשטת ששום תרבות אחרת לא הגיעה לדרגתה עד היום הזה. איפשר להם ליצור את הפילוסופיה הדינמית.

     הסיבה שתרבויות אחרות לא הגיעו להפשטה דומה לזו של אבות העברים, הסיבה לכך היא שתרבויות אלו לא נוצרו כתוצאה מטראומה של הינתקות, והן, עד היום סבורים שהמתת 'שפה' היא 'נתון' כמו הראיה, ואם כך הם עד היום הזה לא מיחסים לה יכולת יצירה.

      מאחר שתרבויות המערב עד היום חושבות את השפה כ'נתון', הם לא מבדילים בין אינפורמציה מקובעת, כפי שהנה-DNA  המהווה את גופינו, היוצר רק דגם אחד, לבין 'אינפורמציה לא מקובעת' היוצרת את עולם הלשון, היוצרת דגמים רבים.

      ברור שאבות העברים עדיין לא היו מודעים ל'אינפורמציה', מושג חדש, הם חשבו על יסודות באופן כללי, אבל האינטואיציה שה'טראומה' של הניתוק הקנה להם,  איפשר להם 'הפשטה',        שהתרבות המערבית לא זכתה בה עד היום הזה.

    הזכרנו את צאצאי העברים שלא שמו לב לזכרון ההיסטורי שאבות העברים הותירו, את ראיתם את העולם כפרי 'מטמורפוזה' תמידית, ראיתם את האדם כפרי היסודות של היקום, יצור מופשט, לא אוטוכטוני, יוצר את שפתו, את ערכיו. התעלמות של צאצאי העברים מירושת אבותיהם,  גרם להם לעיוורון עד ימינו, שעבודם וכניעתם לתרבויות מערביות.

        מספיק להתעכב לשני המושגים, ירושת אבות העברים, מושג 'דעת', הקשור רק לגוף המבדיל את עצמו מאחרים, היוצר את ה'מודעות', ומושג 'נכר', ראית העולם כמנוכר, שיש צורך 'להכירו', שיש צורך ב'הכרתו', היותו 'נוכרי'.

      מושגים מופשטים כאלו יכלו להיווצר רק כתוצאה מ'טראומה' של הנתקות, היות אבות העברים 'נוודים', נוודים בארצות תרבותיות, הרגשתם שהם 'מנוכרים' מהם.

       צאצאי העברים, שהתעלמו מהזכרון ההיסטורי שאבות העברים השאירו, לא הבינו מה שאבותיהם יצרו, יצרו,  פילוסופיה חד-פעמית מופשטת. התעלמות זו ממה שנמסר להם, הפך את צאצאי העברים לעיוורים, כאשר הועמתו עם תרבויות אחרות.

       הסיבה העיקרית שצאצאי העברים כבר לא הבינו את ירושת אבותיהם התרחשה בגין השתלטות הכהונה על יהודה אחרי חורבן בית ראשון, כהונה שהשתיקה את הנבואה שיצגה את הפילוסופיה הלשונית המופשטת.

     כך כאשר צאצאי העברים עומתו עם המחשבה היוונית, מחשבה אוטוכטונית, מחשבה שסברה שהעולם הוא נצחי, סטטי, צאצאי העברים, במקרה, פילון האלכסנדרוני, ניסה לעשות סינתזה בין ההשקפה של אבותיו, לבין השקפתו של אפלטון, אפלטון שהאמין בעולם סטטי, לא ידע על עולם נברא, כפי שסברה מחשבת התנ"ך.

      כמובן שפילון האלכסנדרוני לא הבין שמחשבת התנ"ך היא המחשבה המופשטת ביותר, היא פילוסופיה של השפה, שפה שאפלטון בדיאלוג קרטילוס שולל ממנה את יצירת הערכים. כך לפחות גיבורו סוקראטס אומר, שהערכים שלו הם פרי נפשו הפנימית, שהשפה משרתת את הפילוסופיה של הרקליטוס על עולם זורם שהוא מתנגד לה.

     אבל לא רק סוקראטס התנגד לפילוסופיה של הרקליטוס, גם אפלטון עצמו ואריסטו התנגדו לה, הרי הם האמינו בעולם סטטי נצחי.

       אבל אם הזכרנו את פילון שכבר לא הבין את מהות פילוסופית השפה שאבותיו יצרו, פילוסופיה מופשטת יחידה, שאול הטרסי, מיסד הנצרות, היותו דו-תרבותי, יווני ועברי, העדיף את המחשבה היוונית הסטטית. הוא ניטרל את משל 'עץ הדעת', בהחטיאו אותו, בהבינו היותו בסיס המחשבה התנ"כית. הוא רצה לבטל את קיצוב חיי אדם, בהטילו על האלוהות את התפקיד לשנות סדרי עולם בגין קורבנו של ישוע.

      איזכור שאול הטרסי חשובה, כיוון שהתיאולוגיה שלו הכלולה ב'אגרת אל הרומיים', הנה  עד היום תקפה בעולם המערבי, עולם מערבי הממשיך לחשוב שה'שפה' היא נתון, לא חלק מהיסודות היקומיים המהווים אותו.

      אמונה זו של העולם המערבי היות השפה נתון כמו הראיה, מונע ממנה להגדיר את ה'מודעות', מונע ממנה להבין את ההבדל בין אינפורמציה מקובעת, לבין אינפורמציה לא מקובעת, אינפורמציה שה'ניכור' התנ"כי מאפשר להכיר בה. ניכור תנ"כי זה מאפשר ליצור את המושגים על היקום ה'מנוכר' מהאדם, בעוד שהעדר מושג ה'ניכור' בעולם המערבי, מונע ממנו

להבין את ה'הכרה' של העולם המנוכר, שהתאפשר לאבות העברים.  

       הזכרנו את הטראומה שאבות העברים חוו בהינתקותם מאור,  מרכז תרבותי חד-פעמי. יש ליחס גם את היווצרות תרבות השומרית החד- פעמית ל'טראומה' שאין לנו עדות על כך, כפי שיש לנו עדויות על אבות העברים ועל המהפכה המחשבתית שהם חוללו. הרי השומרים הופיעו אחרי למעלה מ-40,000 אלף שנה, אחרי היווצרות השפה לפני 50,000 אלף שנה, לפי השערות. כנראה שגלויים מסוג זה על  מהות השפה מתגלים בפסקי זמן ארוכים.

      כך שאל יפליא אותנו שהעולם המערבי עדיין לא קלט את המהפכה המחשבתית שאבות העברים חוללו, עדיין חושבים שהשפה היא נתון, לא חלק מהיסודות המהווים את היקום.

     היום יש תיאוריה חדשה, פאן-פסיכיזם, במקום 'אינפורמציה נעלמת' המארגנת את האנרגיה ביקום. ברור שה'אינפורמציה הנעלמת', אינה נתון, אלא כמו 'דעת', יסוד חיצוני, כמו ה'אינפורמציה הלא מקובעת', השפה, שהנה חלק ממנה, הנה חיצונית, שבשלב השני שלה, בני אדם מגשימים אותה על-ידי כריתת בריתות ביניהם, לזכור את השמות הנעלמים.

     אבות העברים שקלטו את העולם כפרי מטמורפוזה, השתנות תמידית, יצרו לא רק את 'דעת', דעת המבדילה, מבדילה בין טוב,  לרע, אבל מבדילה גם את הגוף מהסביבה, מאפשרת את ההתבוננות החיצונית עליו, את ה'מודעות', שהוא הנו ישות נבדלת. ישות נבדלת זו המנעד שלה ביו 'עץ הדעת לבין עץ החיים'.

     אבל אבות העברים שהיו מנוכרים מסביבתם, יצרו, כפי שכבר הזכרנו, מהשם האוגריטי, 'נוכרי', זר, את הפועל 'להכיר', להכיר את העולם ה'נוכרי' מחוץ לעצמם.  מהשם האוגריטי 'נוכרי', הם גם יצרו את המושג 'הכרה', הכרת העולם החיצון. ברור שמושגים אלו התהוו כיצירות היחידים של קהילות, לא היו 'נתון', נתון פנימי של הנפש, כפי שסוקראטס סבר. או  נתון של הניירונים, שנירולוגים עד עכשיו חושבים על מושגים.

     אבות העברים על-ידי יצירת מושגים אלו, 'הכרה', 'מודעות', יצרו את הפילוסופיה הלשונית היחידה, פילוסופיה העוסקת ביכולת שהוענקה לאדם, יכולת המבדילה אותו מישויות אחרות על כדור הארץ שלנו.

     שפה נתונה, כפי שחושבים אותה הוגים עד היום, כפי שחושב נעם חומסקי על היותה פרי גן ביאולוגי, מונע מהם את הבנת היווצרות ה'מודעות', מונע מהם הבנת עולם השפה, עולם שפה, אינפורמציה לא מקובעת.

     ההתעקשות של הוגים לראות את השפה חלק מה'אינפורמציה המקובעת', ה-DNA, מונע מהוגים אלו להבין את עולם השפה כ'אינפורמציה לא מקובעת'. התעקשות זו מונע מהוגים אלו לראות את העולם כ'מטמורפוזה' תמידית.

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 533 – עולם פרוץ

אוניברסיטה ווירטואלית – שעור 533 – עולם פרוץ…

     העולם עד היום הזה רוצה בשפה 'נתון', פרי המח והניירונים, מתעלם מהאינטואיציה של אבות העברים יוצאי אור, אברהם, ענר אשכל וממרא, על היות 'דעת' ממקור חיצוני. איזכור מחודש זה את האינטואיציה של אבות העברים על היות 'דעת' ממקור חיצוני, מסביר את היות השפה אינפורמציה לא מקובעת, אינפורמציה ללא גבולות, שאפשר לשנות את יצירותיה, בעוד שאי אפשר לשנות את ה-DNA האינפורמציה המהווה את גופינו הביאולוגי, אינפורמציה מקובעת.  היוצרת רק דגם אחד, דגם גופינו, בעוד שהאינפורמציה הלא מקובעת יוצרת דגמים רבים.

      אם האינפורמציה של שפתינו היתה פרי הניירונים, אזי היא היתה אינפורמציה מקובעת, בדומה לאינפורמציה של גופינו, ה-DNA. העוסקים בשפה לא משתכנעים מהאינטואיציה של אבות העברים שהיתה פרי מוטציה, כנראה חד-פעמית, מוטציה המגלה תובנות רדומות.

      כל ההקדמה הזו, חזרה על דברים שכבר נאמרו בשעורים קודמים, מטרתה, לעמוד על התופעה, שאלו העוסקים בשפה לא נתנו  את דעתם עליה, היא, שהמתבונן על תולדות האדם, מגלה שתרבויות יצרו קוסמולוגיות שונות במשך התקופות, וכל הקוסמולוגיות מטרתן היתה הרצון לשנות סדרי עולם. 

     נשאלת רק השאלה בזכות מה דרי כדור הארץ שלנו סבורים שלהם זכות לדרישות כאלו.

      גם במקרה של קוסמולוגיות, הקוסמולוגיה התנ"ית היא היחידה שאינה רוצה לשנות סדרי עולם, משלימה עם חוקי הקיום הקוצבים משך קיום מוגבל לישויות, משלימה עם 'עולם נגלה' בלבד, אינה יוצרת עולמות חלופיים, אינה מורדת בישות עליונה, ההיפך רותמת אותה להיות ערבה לעולם הנגלה.

      כפי שהתובנות שהתגלו לאבות העברים, תובנות רדומות, כתוצאה מטראומת עזיבת אור בפקודת האלוהות, כך גם התגלתה לאבות העברים הימצאות מיתוסים, קוסמולוגיות, לא תואמים לשפה, 'דעת', ממקור חיצוני.

      כנראה שכבר עזיבת אור, מרכז תרבות שומרית, נגרמה מהבנת אבות העברים, שהאמונה של השומרים על שלטון גורל, מסמל סוף תרבות זו. אבל עזיבתם את אור, בנדודיהם הם נתקלו בקהילות עם שפות שונות מנהגים שונים, שגרמה אצלם לטראומה, טראומה המגלה תובנות רדומות. היווכותם שכל קהילה יוצרת את שפתה, את מנהגיה, עורר אצלם את ההשערה  שיסוד חיצוני, 'דעת' מוליכה את בני האדם ליצור את שפתם, את מנהגיהם.

       תובנה זו של אבות העברים, אברהם, ענבר, אשכל וממרא שיסוד חיצוני מוליך את האדם מבלי מודעות ממשית ליצור את שפתם ומנהגיהם, הוליך אותם בצורה הגיונית לשלול מיתוסים שלא תאמו את התובנות ההגיוניות שלהם, כמו מיתוס 'גן-עדן', שהיה רווח אצל עמים, שבראשית קיום האדם הוא זכה בכל מ'קרן השפע', זכה לקיום ללא עמל ב'גן-עדן'.

     אבות העברים בהגיון שלהם, שללו את מיתוס 'גן-עדן', בשני משפטים, באחד שגיבורי המיתוס חוה ואדם בגן לא התבוששו בעירומם, ורק אחרי שטעמו מ'דעת', אותו יסוד חיצוני, התבוששו בעירומם, כיוון שיסוד חיצוני זה העניק להם 'מודעות', יכולת התבוננות על עצמם מבחוץ.

      וראה זה פלא, הדורות, אפילו החכם, הרמב"ם, חכם מני אדם בעיני חסידיו, סבר שב'גן-עדן', לחוה ואדם היו תובנות נעלות שאבדו אותן, בגין התעלמותם מהאיסור מלאכל מהיסוד החיצוני 'דעת'. כך הוא פרש את המשל בספרו 'מורה הנבוכים'.

       'גן-עדן' נותר בעיני הדורות מקום אידאלי, מבלי להבין את שלילתו בעיני אבות העברים.

       הסיבה העיקרית ש'גן-עדן' נותר אידיאל, היא, שהאדם גם לא אימץ את התובנה ההגיונית של אבות העברים שיסוד חיצוני, 'דעת', מוליכה את האדם ליצור את עולמו החיצוני.

     יחס שלילי כזה לתובנות אבות העברים היה גם יחסו של שאול הטרסי, שבניגוד להשלמת אבות העברים עם חוקי הקיום, הוא בהשפעת התרבות היוונית, לא השלים עם חוקי הקיום הקוצבים משך קיום האדם, החטיא את אכילת פרי 'דעת', ורצה שהאלוהות בגין קורבנו של ישוע תשנה סדרי עולם.

      התנגדותו של שאול הטרסי, מיסד הנצרות, הובילה כמובן ל'קוסמולוגיה' מורדת בחוקי הקיום, קוסמולוגיה הרוצה בשינוי סדרי עולם, קוסמולוגיה התקפה עד היום הזה.

       לא מינינו כאן, למשל, את הקוסמולוגיה המצרית העתיקה, שמרדה בחוקי הקיום ורצתה בעולם חלופי עם חוקים תואמים משאלותיהם.

     רצינו בדילוגים אלו שלנו להצטמצם רק לעובדה שהאדם עד היום הזה אינו משלים עם 'דעת' ממקור חיצוני, דעת המוליכה את האדם ליצור את שפתו, את מנהגיו. האדם אינו משלים 'דעת' שהינה בניגוד לאינפורמציה ה-DNA  המהוה את גופינו הביאולוגי, שהינה אינפורמציה מקובעת, בעוד ש'דעת' ממקור חיצוני היא האינפורמציה הלא מקובעת, המאפשרת לאדם את כל תעלוליו, ליצור קוסמולוגיות המורדות בחוקי הקיום, קוסמולוגיות הרואות בישויות-על מקנאים באדם, מכשילים אותו.

       האדם שהוענקה לו בצורה אנומלית יכולת אינפורמציה

לא מקובעת, 'דעת' ממקור חיצוני, אינפורמציה המוליכה אותו ליצור את עולמו, מפחידה את האדם, היותה נעלמת, לא מוחשית, והוא מתגעגע למצב דטרמיניסטי, מוחשי.

     האדם שהמתת מפחידה אותו, ביחוד שהיא מוליכה אותו ליצור את עולמו הלשוני עם הזולת, הרי היא ישות נעלמת, שיש על היחידים, להגשים את היכולת הגנטית לשפה, על-ידי כריתת בריתות. כריתת בריתות למען  לזכור את השמות שהעניקו לקולות היוצאים מגרונם של יחידים על צרכים, שמות נעלמים שיש לזכור אותם, אחרת נמוגים, יש לאכסן אותם בזכרון.

    כל התהליכים האלו ש'דעת' מוליכה את האדם לבצע, תהליכים ההופכים למכניים שהוא לא זוכר, מרתיעים את האדם הרוצה בעולם דטרמיניסטי מוחשי, ללא חובות, עולם שאין בו קיצוב.

       אם מצב זה לא היה נשאר נחלת האדם עד היום הזה, לא היה צורך לחזור על דברים אלו. אבל 'יכולת ההדחקה' של האדם מדחיק עד היום הזה ממנו את מציאות קיומו.

      וגם אם האדם לאט לאט מבין שהוא יוצר את עולמו הלשוני, מקרה היידיגר, שאחרי מלחמת העולם השניה, קריסת הרייך השלישי, העז למרוד במסורת הלותרנית ששללה את השפה. העז להתנגד ל'אלהים', גיתה, ששלל את השפה בדרמה שלו פאוסט, ואימץ את שירו של המשורר גאורגה בשם 'המילים', מילים היוצרות את עולמו של האדם. השלים עם עובדה זו, מבלי קבלת החובות ביצירת עולם זה, חובות לזולת.

      היידיגר מסמל את האדם החדש, המבין שהשפה מוליכה את האדם ליצור את עולמו, אבל מסרב לחובות לזולת, רוצה בשפה רכה לא מצווה.

     היידיגר שבעל כורחו הכיר בשפה יוצרת, רצה להסתתר בה, לא להיות חייב לזולת, אבל צפה שזולת שנוא זה יעריץ אותו.

       העולם מוכן להעריץ את היידיגר, הרי עולם אנושי זה גם הוא מסרב להיות חייב לזולת, להיות אחראי לעולמו.

       אבל סרבנות זו של האדם לקחת על עצמו את האחריות על עולמו השברירי, על כדור הארץ השברירי, מושבו, נותן את אותותיו. הוא עלול להביא לקריסת עולמו, אם לא ישלים עם חוקי הקיום, אם לא ישלים עם 'דעת', מתת כפי שהוענקה לאדם בצורה אנומלית, יכולה גם להתפוגג בצורה אנומלית.

      לאדם אין שליטה על חוקי הקיום, אין לו שליטה על התרחשויות אנומליות. על כן עליו לשמור על המתת האנומלית שהוענקה לו עם חוקיה, לא להתעלם מהחובות כלפיה, כלפי תיחזוקה.

     האדם לא צריך לשכח שהוא רק דייר משנה ביקום האין-סופי.